346 Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna)

(E11)

Ändring 1.3.2021

Semaglutid ger från 1.3.2021 rätt till ersättning vid andralinjesbehandling. Grundersättning betalas utifrån ersättningsrätt 346 och specialersättning utifrån ersättningsrätt 285. 

 

Se de nya villkoren för beviljande av rätt till grundersättning nere på sidan och villkoren för beviljande av rätt till specialersättning samt meddelandet på sidan för ersättningsrättighet 285.

Dulaglutid, exenatid, liraglutid , lixisenatid och semaglutid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (346) beviljas för behandling av typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes hos vuxna när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med diabetesläkemedel ur andra läkemedelsgrupper som ordinerats i överensstämmelse med behandlingsrekommendationerna och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling 103
Diabetes, annan än insulinbehandling 215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna) (begränsad specialersättning) 285
Liraglutid (barn och unga) (begränsad specialersättning) 295

Från 1.3.2021

346 Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna)

Dulaglutid, exenatid, liraglutid , lixisenatid och semaglutid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (346) beviljas för behandling av typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes.

Rätt till grundersättning för dulaglutid, exenatid, liraglutid och lixisenatid beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med diabetesläkemedel ur andra läkemedelsgrupper och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Rätt till grundersättning för semaglutid beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med ett diabetesläkemedel ur en annan läkemedelsgrupp och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Mer information