346 Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid

(E11)

Dulaglutid, exenatid, liraglutid , lixisenatid och semaglutid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (346) beviljas för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Dulaglutid, exenatid, liraglutid och lixisenatid kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en läkare som är förtrogen med behandling av diabetes.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt god vårdpraxis av patienter med svårbehandlad typ 2-diabetes hos vilka

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med diabetesläkemedel ur andra läkemedelsgrupper som ordinerats i överensstämmelse med behandlingsrekommendationerna, och hos vilka
  • viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Förutom uppgifter om sjukdom och en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan ska utlåtandet innehålla en beskrivning av resultaten av behandlingen med de andra läkemedel som ordinerats i överensstämmelse med behandlingsrekommendation-erna samt patientens längd, vikt och viktindex när inkretinmimetikabehandlingen inleds.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och lixisenatid (begränsad specialersättning) 285

Mer information