356 Nintedanib och pirfenidon

(J84.1)

Nintedanib och pirfenidon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (356) beviljas på nedanstående villkor. Nintedanib och pirfenidon kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i lungsjukdomar och allergologi eller från en enhet för denna specialitet inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av lindrig eller måttlig idiopatisk lungfibros hos vuxna patienter, vars forcerade vitalkapacitet (FVC) är minst 50 % och högst 90 % av referensvärdet när behandlingen med nintedanib eller pirfenidon inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av nintedanib eller pirfenidon påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Nintedanib och pirfenidon (begränsad specialersättning) 284

Mer information