369 Regorafenib

(C16, C17, C18, C19, C20, C21, C49.4)

Ändring från 1.11.2019

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil berättigar från 1.11.2019 till grundersättning utifrån den nya ersättningsrättigheten 3018 och till specialersättning utifrån den nya ersättningsrättigheten 1506. Se villkoren för rätt till ersättning och meddelandet på sidan för ersättningsrättigheten.

Ersättningsrätt 1506

 

Regorafenib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (369) beviljas på nedanstående villkor. Regorafenib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för regorafenib beviljas vuxna patienter för behandling av

  • levercellskarcinom, när patienten tidigare har behandlats med sorafenib
  • metastaserad kolorektalcancer när patienten inte svarat tillfredsställande på tidigare fluoropyrimidinbaserad kemoterapi, på behandling med antikroppar mot VEGF och, vid KRAS-vildtyp, dessutom på behandling med antikroppar mot EGFR, eller när dessa behandlingar inte kunnat användas på grund av biverkningar eller kontraindikationer
  • inoperabel eller metastaserad gastrointestinal stromacellstumör (GIST) när sjukdomen progredierat trots föregående behandling med imatinib och sunitinib eller när dessa behandlingar inte kunnat användas på grund av biverkningar eller kontraindikationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

130
Regorafenib (begränsad specialersättning) 176

Mer information