394 Palbociklib

(C50)

Palbociklib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (394) beviljas för behandling av bröstcancer på nedanstående villkor. Palbociklib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hormonreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer

  • i kombination med en aromatashämmare eller
  • i kombination med fulvestrant till patienter som tidigare fått hormonell behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av palbociklib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läkemedelssubstans eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Bröstcancer 115
Palbociklib (begränsad specialersättning) 1501

Läs mer