3004 Osimertinib

(C34)

Ändring 1.10.2020

Osimertinib berättigar från 1.10.2020 till grundersättning utifrån ersättningsrätt 3004 även när det är fråga om första linjens behandling och aktiverande EGFR-mutation har fastställts i tumören.

Se de nya villkoren för beviljande av rätt till grundersättning samt meddelandet "nere på sidan".

Osimertinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3004) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för osimertinib beviljas som monoterapi för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad ickesmåcellig lungcancer, när

  • tumören har en epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av osimertinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom  Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan        130

Från 1.10.2020

3004 Osimertinib

(C34)

Osimertinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3004) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för osimertinib beviljas för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer, om läkemedlet används ensamt

  • som första linjens behandling, när tumören har minst en aktiverande epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-mutation eller
  • när tumören har en EGFR T790M-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information