3017 Brigatinib

(C34)

Brigatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3017) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för monoterapibehandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

  • när patienten tidigare behandlats med krizotinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen

Sjukdom

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130

Läs mer