3017 Brigatinib

(C34)

Ändring 1.2.2021

Brigatinib berättigar från 1.2.2021 till grundersättning även utan tidigare behandling med ALK-hämmare utifrån ersättningsrätt 3017.

Se de nya villkoren för beviljande av ersättningsrätten samt meddelandet nere på sidan.

Brigatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3017) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för monoterapibehandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

  • när patienten tidigare behandlats med krizotinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen

Sjukdom

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130

Från 1.2.2021

3017 Brigatinib

Brigatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3017) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer när läkemedlet används ensamt och

  • patienten inte tidigare har behandlats med en ALK-tyrosinkinashämmare eller
  • patienten tidigare har behandlats med krizotinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer