3026 Lorlatinib

(C34)

Lorlatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3026) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor. Lorlatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer när läkemedlet används ensamt och sjukdomen fortskridit efter behandling med

  • alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare eller
  • krizotinib och minst en annan ALK-tyrosinkinashämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Lorlatinib (begränsad specialersättning) 1527

Läs mer