320 Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid

(N18)

Lantankarbonat och sevelamer är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (320) beviljas för behandling av svårbehandlad hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursjukdom på nedanstående villkor. Lantankarbonat och sevelamer kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet med inriktning på njursjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid ger rätt till grundersättning vid behandling av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursjukdom när en tillfredsställande serumfosfatnivå inte kan nås med kalciumsalter utan att orsaka hyperkalcemi eller för hög kalcium- och fosfatnivå.

Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid är grundersättningsgilla läkemedel för

  • vuxna dialyspatienter.

Lantankarbonat och sevelamer är dessutom grundersättningsgilla läkemedel för

  • vuxna patienter med kronisk njursjukdom, vars serumfosfatnivå är 1,78 mmol/l eller högre.

Sevelamer är därtill grundersättningsgillt vid behandling av

  • barn med kronisk njursjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema.

Rätt till ersättning beviljas för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Lantankarbonat och sevelamer (specialersättning) 190

Mer information