352 Abirateron och enzalutamid

(C61)

Abirateron och enzalutamid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (352) beviljas för behandling av prostatacancer på nedanstående villkor. Abirateron och enzalutamid  kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för abirateron och enzalutamid beviljas för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos män

  • vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbaserad cytostatikabehandling eller
  • som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är nödvändig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av abirateron eller enzalutamid motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Prostatacancer 116
Abirateron och enzalutamid (begränsad specialersättning) 163

Mer information