353  Fingolimod och kladribin

(G35)

Ändring 1.10.2020

Kladribin berättigar från 1.10.2020 till specialersättning utifrån ersättningsrätt 164.

Villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna 353 och 164 preciseras från 1.10.2020 i fråga om rörelse- och funktionsförmågan.

Se de nya villkoren för beviljande av rätt till grundersättning "nere på sidan" och villkoren för beviljande av rätt till specialersättning samt meddelandena "på sidan för ersättningsrättighet 164". 

Fingolimod och kladribin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (353) beviljas för behandling av skovvis förlöpande samt därmed nära jämställd multipel skleros på nedanstående villkor. Fingolimod kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller annan motsvarande neurologisk verksamhetsenhet.

Medicinska villkor

Förutsättningen för rätt till grundersättning är att behovet av vård har påvisats vid en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller en motsvarande neurologisk enhet som har inlett och övervakar vården.

Rätt till grundersättning för fingolimod och kladribin beviljas när

  • skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd multipel skleros är mycket aktiv trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling.
  • svår och snabbt progredierande skovvis förlöpande multipel skleros är synnerligen aktiv, dvs. patienten har haft minst två funktionsnedsättande skov under ett år och MRT av hjärnan visar en eller flera Gadolinium-laddande lesioner eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

Patienten ska när behandlingen med fingolimod och kladribin inleds kunna gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS 6,5).

Rätt till ersättning beviljas för den tid under vilken sjukdomen på basis av uppgifterna i ansökan och dess bilagor bedöms överensstämma med de särskilda indikationerna, dock för högst tre år i taget. Ny rätt kan sökas med ett B-utlåtande från den neurologiska enhet som övervakar vården som visar vårdbehovet och hur vården verkar och fortskrider. Fortsatt rätt till ersättning beviljas inte om sjukdomen är så långt framskriden att patienten inte klarar av att gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS 7 eller större än 7).

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Multipel skleros 109
Fingolimod och kladribin (begränsad specialersättning) 164

 

Från 1.10,2020

353 Fingolimod och kladribin

(G35)

Fingolimod och kladribin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (353) beviljas för behandling av skovvis förlöpande samt därmed nära jämställdmycket aktiv multipel skleros på nedanstående villkor. Fingolimod och kladribin kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslutbeslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller annan motsvarande neurologisk verksamhetsenhet.

Medicinska villkor

Förutsättningen för Rätt till grundersättning är att behovet av vård har påvisats vid en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller en motsvarande neurologisk enhet som har inlett och övervakar vården.

Rätt till grundersättning för fingolimod och kladribin beviljas när

  • skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd multipel skleros är mycket aktiv trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling.
  • svår och snabbt progredierande skovvis förlöpande multipel skleros är synnerligen aktiv, dvs. patienten har haft minst två funktionsnedsättande skov under ett år och MRT av hjärnan visar en eller flera Gadolinium-laddande lesioner eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

Patienten ska när behandlingen med fingolimod och kladribin inleds kunna gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor, rollator eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS högst 6,5).

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid under vilken sjukdomen på basis av uppgifternasom anges i ansökan och dess bilagor bedöms överensstämma med de särskilda indikationernabehandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. Ny rätt kan sökas med ett B-utlåtande från den neurologiska enhet som övervakar vården som visar vårdbehovet och hur vården verkar och fortskrider. Fortsatt rätt till ersättning beviljas inte om sjukdomen är så långt framskriden att patienten inte klarar av att gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor, rollator eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS 7 eller större än 76,5).

Mer information