399 Venetoklax

(C91.1)

Venetoklax är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (399) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)),

  • när läkemedlet används som monoterapi, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget närdå
    • patienten har 17p-deletion eller TP53-mutation och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (till exempel ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats eller är olämplig
    • patienten varken har 17p-deletion eller TP53-mutation och både kemoimmunterapi och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (till exempel ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats.
  • när läkemedlet används tillsammans med rituximab, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst 2,5 år närdå
    • patienten tidigare har behandlats med minst ett läkemedel vid KLL.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117

Mer information