Ticagrelor 90 mg

Ticagrelor 90 mg är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas vid akut kranskärlssjukdom på nedanstående villkor. Ticagrelor 90 mg kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för ticagrelor 90 mg uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan vårdställets läkare ska under Motiveringar på receptet ha antecknat 'Akut kranskärlssjukdom' jämte datum, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 20.1.2012'.

Medicinska villkor

Ticagrelor 90 mg berättigar till grundersättning för högriskpatienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina pectoris eller hjärtinfarkt) när sjukdomen enligt god vårdpraxis förutsätter kombinationsterapi med acetylsalicylsyra och ticagrelor 90 mg.

Som högriskpatienter räknas patienter hos vilka sjukdomen manifesterar sig i

  • hjärtinfarkt med eller utan ST-höjning, eller i
  • instabil angina pectoris som är förenad med högriskfaktorer, t.ex. ett tidigare kranskärlsingrepp eller annat artäringrepp, en tidigare hjärtinfarkt eller annan aterosklerotisk händelse, diabetes, en perifer artärsjukdom eller svår njursvikt.

Utifrån anteckningen på receptet kan grundersättning betalas på en och samma gång för högst den mängd ticagrelor 90 mg som tre månaders behandling kräver och allt som allt för högst ett år, räknat från den akuta kranskärlssjukdomen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206
Ticagrelor 90 mg (specialersättning) Receptanteckning + 206
Ticagrelor 60 mg (begränsat specialersättning) 287

Mer information