Grundersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel

Ett läkemedel är grundersättningsgillt när läkemedelsprisnämnden (Hila) har beviljat det grundersättningsstatus. De flesta läkemedlen är grundersättningsgilla utan begränsningar. Hila kan dock begränsa rätten till grundersättning till vissa indikationer.

FPA beslutar utifrån Hilas beslut om grunderna för beviljande av rätt till ersättning för begränsat grundersättningsgilla läkemedel och ger läkemedelssubstanserna ersättningsnummer.

Kunden kan få grundersättning för ett begränsat grundersättningsgillt läkemedelspreparat om FPA har beviljat honom eller henne rätt till grundersättning och om den grundersättningsstatus som fastställts för läkemedelspreparatet gäller. I vissa fall behövs för grundersättning en anteckning som läkemedelsförskrivaren gör på receptet.

Se receptanteckningar

Begränsat grundersättningsgilla läkemedelssubstanser

I tabellen nedan anges de begränsat grundersättningsgilla läkemedelssubstanserna i alfabetisk ordning. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut. Läkemedelssubstanser som utmärkts med en asterisk (*) kan också vara begränsat specialersättningsgilla.

Läkemedelspreparat som innehåller en viss läkemedelssubstans hittas i FPA:s söktjänst för läkemedel då man skriver in namnet på läkemedelssubstansen i sökfältet.

Gå till söktjänsten för läkemedel

Villkor för beviljande av rätt till ersättning
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Abatacept*, adalimumab*, certolizumabpegol*, etanercept*, golimumab*, guselkumabin, infliximab*, ixekizumab*, risankizumab, sarilumab*, sekukinumab*, tocilizumab* och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) 313
Abemaciklib* 3030
Abirateron* 352
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) 380
Adalimumab*, brodalumab, certolizumabpegol* etanercept*, guselkumab, infliximab*, ixekizumab*, risankizumab, sekukinumab* och ustekinumab (hudpsoriasis) 319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) 326
Afatinib* och gefitinib* 341
Agalsidas alfa*, agalsidas beta* och migalastat* 336
Akalabrutinib 3059
Alektinib* 3001
Alfainterferon* 302
Alirokumab*, evolokumab* och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi 388
Alirokumab*, evolokumab* och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi 3015
Allergenextrakt av björkpollen (vuxna) 3023
Allergenextrakt av björkpollen och allergenextrakt av gräspollen 364
Alpelisib 3057
Alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin 308
Anakinra* 3053
Apalutamid* 3031
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer                      379
Apixaban*, dabigatran*, edoxaban* och rivaroxaban* vid behandling av förmaksflimmer 351
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling Receptanteckning
Apremilast* och dimetylfumarat (psoriasis) 377
Asfotas alfa 387
Ataluren 3056
Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin 331
Avatrombopag* 3052
Avatrombopag Receptanteckning
Axitinib* 361
Baricitinib* 3006
Benralizumab* 3027
Betainterferon*, dimetylfumarat*, diroximelfumarat, glatirameracetat*, ofatumumab, ponesimod och teriflunomid* (MS) 303
Binimetinib* och enkorafenib* (melanom) 3016
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom* 332
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A* 375
Bosutinib* 360
Brigatinib* 3017
Budesonid-tablett, munsönderfallande 3032
Burosumab 3040
C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa och lanadelumab 338
Cannabidiol 3046
Cenobama 3069
Colesevelam 345
Cyanokobalamin* 376
Dabrafenib* och trametinib* 3024
Dakomitinib 3041
Daratumumab 3060
Darolutamid* 3036
Dasatinib* 324
Depotplåster som innehåller granisetron Receptanteckning
Dienogest 355
Dornase alfa 304
Dronedaron 342
Dulaglutid*, exenatid*, liraglutid* och semaglutid* (typ 2-diabetes, vuxna) 346
Dupilumab 395
Eliglustat*, imiglukeras* och velagluceras alfa* 333
Eltrombopag* 3039
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar)* 397
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)* 3047
Enkorafenib (kolorektalcancer)* 3049
Entrektinib 3050
Enzalutamid* 3054
Erenumab, fremanezumab och galkanezumab 3007
Erlotinib* 325
Erytropoietin* och darbepoetin* 306
Esketamin 3062
Everolimus* 340
Febuxostat* 349
Fidaxomicin Receptanteckning
Filgotinib 3048
Finerenon 3071
Fingolimod* och kladribin* 353
Gilteritinib 3033
Ibrutinib* 390
Idebenon 396
Idelalisib 372
Imatinib* 316
Ixazomib* 398
Järnmaltol 392
Kabozantinib* 3012
Kalciumkarbonat 3025
Kapsaicin 350
Ketokonazol 3021
Klormetin 3067
Kombinationsbehandling med elexakaftor, ivakaftor och tezakaftor 3045
Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon 3055
Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor 3043
Kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor 3044
Kombinationspreparat med naproxen och esomeprazol 366
Kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol 368
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan* 381
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil* 384
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil* 3018
Krizotinib* 363
Lantankarbonat*, sevelamer* och sukrojärn(III)oxihydroxid* 320
Lapatinib* 335
Larotrektinib 3034
Lenalidomid* 329
Lenvatinib* 3019
Letermovir Receptanteckning
Levofloxacin, lösning för nebulisator 385
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga)* 3022
Liraglutid (fetma) 3051
Lorlatinib* 3026
Mecasermin* 330
Mepolizumab* 3028
Midodrin 3010
Midostaurin* 3014
Metyrapon 365
Nalmefen och naltrexon 309
Natriumzirkoniumcyklosilikat och patiromer 3020
Neratinib 3037
Nilotinib* 328
Nintedanib* och pirfenidon* 356
Niraparib* 3009
Obeticholsyra 391
Olaparib* 389
Omalizumab 344
Osimertinib* 3004
Palbociklib* 394
Paricalcitol* och cinacalcet* 321
Pazopanib* 343
Pemigatinib 3063
Pimekrolimus- och takrolimussalva* 317
Pitolisant och solriamfetol 3035
Pomalidomid* 393
Ponatinib* 373
Pralsetinib 3068
Prasugrel* Receptanteckning
Preparat med von Willebrands faktor* 357
Preparat som innehåller buprenorfin och naloxon 339
Regorafenib* 369
Ribociklib* 3002
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom* 3013
Roflumilast 348
Romiplostim* 3038
Roxadustat 3066
Ruxolitinib* 374
Selexipag 383
Selperkatinib 3072
Sonidegib 3061
Sorafenib* 323
Sunitinib* 322
Tafamidis 3011
Takrolimusgranulat* Receptanteckning
Talazoparib 3070
Teduglutid 3064
Teriparatid 318
Ticagrelor 60 mg* 386
Ticagrelor 90 mg* Receptanteckning
Tillväxthormon* 301
Tivozanib 3003
Tofacitinib* 3005
Tolvaptan 3008
Trabektedin 337
Trastuzumab i injektionsform* 370
Treprostinil 334
Tukatinib 3065
Upadacitinib* 3029
Vareniklin Receptanteckning
Vedolizumab* 3042
Vemurafenib* 362
Venetoklax* 399
Vericiguat 3058
Vismodegib* 378
Zolmitriptan nässpray Receptanteckning

Läs mer