363 Krizotinib

(C34)

Krizotinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (363) beviljas på nedanstående villkor. Krizotinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter vid monoterapeutisk behandling av  avancerad icke-småcellig lungcancer, när tumören är

  • anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv eller
  • ROS1-positiv.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av krizotinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Krizotinib (begränsad specialersättning) 169

Läs mer