389 Olaparib

(C56, C57, C48)

Olaparib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (389) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom de aktuella områdena.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas om olaparib används som monoterapi vid behandling av vuxna patienter som lider av platinumkänslig recidiverande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer, när

  • mutation i en BRCA-gen eller mutationer i BRCA-gener har diagnostiserats hos patienten och
  • man med behandling med platinumbaserade läkemedel uppnått partiell eller fullständig respons.

Med partiell respons avses i detta sammanhang att tumörens eller tumörhärdarnas storlek har minskat. Med fullständig respons avses att en tumör eller tumörhärdar inte kan konstateras.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av olaparib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information