389 Olaparib

(C48, C50, C56, C57)

Olaparib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (389) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Olaparib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer

Rätt till grundersättning beviljas vuxna med höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer

  • när olaparib används ensamt för underhållsbehandling vid mutation i en BRCA-gen och det är fråga om
    • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras) eller
    • platinumkänslig återkommande serös sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter platinumbaserad cytostatikabehandling.
  • när olaparib används tillsammans med bevacizumab för underhållsbehandling vid mutation i en BRCA-gen eller genomisk instabilitet (positiv HRD-status) och det är fråga om
    • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett  eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras).

Bröstcancer

Rätt till grundersättning beviljas när olaparib används ensamt för behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA-mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer och

  • som tidigare har behandlats med en antracyklin och en taxan som (neo)adjuvant behandling eller som varit olämpliga för dessa behandlingar, och
  • metastaserad bröstcancer inte har behandlats med cytostatika.

Patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer ska också ha progredierat under eller efter tidigare endokrin behandling eller anses olämpliga för endokrin behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             

Ersättningsnummer

Bröstcancer 115
Gynekologiska cancerformer 128
Olaparib (begränsad specialersättning) 1511

Läs mer