389 Olaparib

(C48, C56, C57)

Olaparib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (389) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Olaparib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas när olaparib används som monoterapi vid underhållsbehandling av vuxna med höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och mutation i en BRCA-gen, då det är fråga om

  • långt framskriden (stadium III och IV enligt FIGO-stadieindelningen) sjukdom och patienten har svarat på första linjens behandling med platinumbaserade cytostatika genom partiell eller komplett respons (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras) eller
  • platinumkänslig återkommande serös sjukdom där man med behandling med platinumbaserade cytostatika uppnått partiell eller fullständig respons.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             

Ersättningsnummer

Gynekologiska cancerformer 128
Olaparib (begränsad specialersättning) 1511

Mer information