3050 Entrektinib

(C00-C80, C97)

Entrektinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3050) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandling av en NTRK-positiv tumör läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar cancersjukdomar. Vid behandling av ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter från 12 års ålder, när läkemedlet används ensamt för behandling av solida tumörer då

  • det i tumören har konstaterats en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen och
  • sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller en operation sannolikt skulle orsaka allvarliga komplikationer, och
  • patienten inte tidigare har behandlats med NTRK-hämmare och
  • det saknas tillfredsställande behandlingsalternativ.

Rätt till grundersättning beviljas också vid monoterapeutisk behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna, när

  • tumören är ROS1-positiv och
  • patienten inte tidigare har behandlats med ROS1-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130

Läs mer