Prasugrel

Prasugrel är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor vid akut kranskärlssjukdom när patienten genomgått ballongvidgning av kranskärl eller ballongvidgning planerats. Prasugrel kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för prasugrel uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan vårdställets läkare ska under Motiveringar på receptet ha antecknat Akut kranskärlssjukdom eller Kranskärlsingrepp jämte datum, t.ex. Akut kranskärlssjukdom 15.5.2010 eller Kranskärlsingrepp 17.8.2010.

Medicinska villkor

Prasugrel berättigar till grundersättning vid akut kranskärlssjukdom (instabil angina pectoris eller hjärtinfarkt) för patienter som genomgått ballongvidgning av kranskärl eller för vilka ballongvidgning planerats när sjukdomen enligt god vårdpraxis förutsätter kombinationsterapi med acetylsalicylsyra och prasugrel och

  • hjärtinfarkten (med ST-höjning) förutsätter ett brådskande kranskärlsingrepp (PCI-ingrepp) eller
  • stenttrombos inträffat under behandling med klopidogrel eller
  • patienten har diabetes.

På basis av anteckningen på receptet kan grundersättning betalas på en och samma gång för högst den mängd prasugrel som tre månaders behandling kräver och allt som allt för högst ett år, räknat från den akuta kranskärlssjukdomen eller kranskärlsingreppet.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdomeller läkemedelssubstans   Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206
Prasugrel (begränsad grundersättning) Receptanteckning + 206

Mer information