301 Tillväxthormon

(E23.0, E89.3, N18, Q87.1, Q96, R62.8, Q87.14)

Förändring 1.11.2020

Villkoren för beviljande av ersättningsrättighet 301 preciseras från 1.11.2020 bland annat i fråga om tidsfristerna gällande ersättningsrättigheten.

Se de nya villkoren för beviljande av ersättningsrätten samt meddelandet "nere på sidan".

Tillväxthormon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (301) beviljas för behandling av svåra tillväxtrubbningar hos barn och svår tillväxthormonbrist hos vuxna på nedanstående villkor. Tillväxthormon kan även vara specialersättningsgillt för barn i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för specialiserad sjukvård under övervakning av specialist inom området (endokrinolog eller barnläkare med kompetens i barnendokrinologi eller barnnefrologi).

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning förutsätter att vården inletts vid en enhet för specialiserad sjukvård under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet.

I fråga om barn förutsätts en sjukdom som leder till svår tillväxtrubbning. Rätt till grundersättning beviljas för den tid det tar att korrigera tillväxtrubbningen, vanligen uppväxttiden. Hormonbehandlingen kan även ge rätt till specialersättning, se separata anvisningar.

Såsom sjukdomar som leder till svår tillväxtrubbning och som ger rätt till grundersättning betraktas följande tillstånd:

 • Turners syndrom eller annan specificerad kortvuxenhet bunden till X-kromosomen
 • Prader-Willis syndrom
 • Noonans syndrom
 • kortvuxenhet hos barn som i förhållande till graviditetens längd är små vid födseln, så att
  • födelsevikten och/eller längden är < - 2 SD och
  • den aktuella längden är < -2,5 SD och den uppskattade längden i relation till föräldrarnas längd är < -1 SD och
  • tillväxthastigheten varit < 0 SD under det senaste året fram tills barnet fyllt 4 år eller därefter.

Som tecken på en sjukdom som leder till svår tillväxtrubbning och som ger rätt till grundersättning betraktas också en tillväxtrubbning som grundliga undersökningar inte kunnat klarlägga orsaken till och som innebär att barnet växer långsammare än normalt (tillväxthastigheten under 25:e percentilen enligt skelettålder) eller är ovanligt kort (< -3,0 SD från medelvärdet för barn i samma ålder). Dessutom ska en pediatriker vid en enhet för specialiserad sjukvård och med kompetens i tillväxtrubbningar hos barn ha ansett tillväxthormonbehandling nödvändig.

I fråga om vuxna förutsätts en betydande tillväxthormonbrist som orsakats av en hypofys- eller hypotalamussjukdom och som påvisats vid minst två belastnings­prov. Utöver detta förutsätts bortsett från prolaktinbrist även brist på minst ett annat hormon. Rätt till grundersättning beviljas första gången för högst ett år. Fortsatt rätt kräver ett nytt B-utlåtande som utvisar behandlingens effekt, läkemedelsanvändningen och behovet av fortsatt medicinering. I fortsättningen sker beviljandet i regel för högst två år i taget. Grundersättning beviljas inte om det inte av utlåtandet framgår att behandlingen har effekt.

Vid klart påvisad bestående tillväxthormonbrist hos vuxna – t.ex. vid status efter av-lägsnande av hypofysen – kan rätt till grundersättning beviljas för längre tid än vad som ovan nämnts.

 
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 101
Tillväxthormon (bristfällig funktion i hypofysens framlob; begränsad specialersättning) 101 Tillväxthormon
Tillväxthormon (tillväxtrubbning vid njurinsufficiens; begränsad specialersättning) 186
Mecasermin (begränsad specialersättning) 154

Från 1.11.2020

301 Tillväxthormon

Tillväxthormon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (301) beviljas för behandling av svåra tillväxtrubbningar hos barn och svår tillväxthormonbrist hos vuxna på nedanstående villkor. Tillväxthormon kan även vara specialersättningsgillt för barn i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar, endokrinologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom endokrinologi eller inre medicin.

Medicinska villkor

I fråga om barn förutsätter rätten till grundersättning en sjukdom som leder till svår tillväxtstörning, till exempel

 • Turners syndrom eller annan specificerad kortvuxenhet bunden till X-kromosomen (bland annat mutation i SHOX-genen)
 • Prader-Willis syndrom
 • Noonans syndrom
 • kortvuxenhet hos barn som i förhållande till graviditetens längd är små vid födseln (SGA), så att
  • födelsevikten eller -längden är < -2,0 SD och
  • längdtillväxten vid fyra års ålder eller senare är < -2,5 SD och
  • den förväntade längden är < -1,0 SD
 • tillväxtstörning i anslutning till svår allmänsjukdom eller där orsaken till störningen är okänd, när barnet växer långsammare än normalt (tillväxthastigheten under 25:e percentilen enligt skelettålder) eller är ovanligt kort (≤ -3,0 SD från medelvärdet för barn i samma ålder).

Rätt till grundersättning för barn beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 20 år.

I fråga om vuxna förutsätter rätten till grundersättning en svår tillväxthormonbrist som orsakats av en hypofys- eller hypotalamussjukdom och som påvisats vid minst två belastningsprov.

Vuxna kan beviljas rätt till grundersättning vid bestående tillväxthormonbrist, till exempel vid status efter avlägsnande av hypofysen, utan tidsbegränsning. I annat fall beviljas rätt till grundersättning första gången för högst två år och i fortsättningen för högst fem år i taget.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema.

Mer information